PRAVILA PROMOCIJSKE KAMPANJE »SENCOR100«


(v nadaljnjem besedilu: „Pravila“)

Naš izdelek še zmeraj ni izpolnil vaših pričakovanj?

Skrbno preučite ta Pravila promocijske kampanje »Sencor100«, ker vsebujejo podrobne informacije o pogojih vračila izdelka. V okviru promocijske kampanje »Sencor100« lahko izdelek vrnete v primeru nezadovoljstva pri običajni uporabi izdelka.

Naziv promocije in organizator
Člen 1
Organizator promocijske kampanje z naslovom »Sencor100« (v nadaljnjem besedilu: „Promocijska kampanja“) je FAST ČR, a.s., Říčany, U Sanitasu 1621, 251 01, Češka Republika, registrska številka v Češki Republiki: 24777749, davčna številka v Češki Republiki: CZ24777749 (v nadaljnjem besedilu: Organizator), ki je za izvedbo te Promocijske kampanje na območju Republike Slovenije pooblastil ELEKTROSERVIS FEMEC, RUDOLF FEMEC s.p., Ljubljana, Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, Republika Slovenija, matična številka: 7202075000, davčna številka: SI18909299 (v nadaljnjem besedilu: Agent organizatorja).

Cilj Promocijske kampanje je promocija izdelkov SENCOR s strani Organizatorja na območju Republike Slovenije skladno s temi Pravili.

Pogoji sodelovanja
Člen 2
Pravico do sodelovanja v Promocijski kampanji imajo vse polnoletne fizične osebe, ki v obdobju od 15. novembra 2021 do 31. decembra 2023 (čas trajanja Promocijske kampanje) na območju Republike Slovenije kupijo kateri koli izdelek, ki je vključen v Promocijsko kampanjo (v nadaljnjem besedilu: Udeleženci). Seznam izdelkov, ki so vključeni v Promocijsko kampanjo, je možno preveriti na spletni strani na naslednji povezavi: www.sencor100.si

Čas trajanja promocije
Člen 3
Promocija traja od 15. novembra 2021 od 0:00 ure vse do 31. decembra 2023 do 11:59 ure (v nadaljnjem besedilu: čas trajanja Promocijske kampanje).

Mehanizem promocije in določbe
Člen 4
Kupec, ki v času trajanja Promocijske kampanje »Sencor100« v maloprodaji na območju Republike Slovenije kupi kateri koli izdelek s seznama izdelkov, ki so vključeni v Promocijsko kampanjo, in občuti nezadovoljstvo pri običajni uporabi tega izdelka, ima skladno s temi Pravili pravico do povračila denarja za kupljeni izdelek. Organizator bo v 60-ih koledarskih dneh od prejema zahteve za povračilo denarja za kupljeni izdelek (v nadaljnjem besedilu: Zahteva za povračilo denarja) Kupcu vrnil polno ceno tega izdelka - v nadaljnjem besedilu: Nabavna cena (za nabavno ceno izdelka lahko šteje samo končna bruto cena izdelka za kupca, tj. v ceno izdelka ni mogoče dodati drugih stroškov npr. stroška dostave ali pakiranja).

Pogoji povračila denarja
Člen 5
Če želi Udeleženec uveljaviti svojo pravico do povračila denarja skladno s temi Pravili Promocijske kampanje, mora izpolniti obrazec, ki se nahaja na spletni strani www.sencor100.si, in v 60-ih dneh po nakupu izdelka, ki je vključen v Promocijsko kampanjo, izdelek vrniti (brez posebne razlage), in Organizator bo Udeležencu vrnil polno ceno kupljenega izdelka.

Dan nakupa izdelka Udeleženec dokazuje s kopijo maloprodajnega računa.

Udeleženci morajo kupljeni izdelek na lastne stroške dostaviti Organizatorju v izvirni embalaži in z izvirnim maloprodajnim računom o nakupu izdelka, garancijskim listom ter z izpolnjenim obrazcem, ki se nahaja na spletni strani www.sencor100.si v 60-ih dneh po nakupu izdelka na naslov: ELEKTROSERVIS FEMEC, RUDOLF FEMEC s.p., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, Republika Slovenija (z navedbo promocijske kampanje: »Sencor100«).
 
Kupec ima torej pravico do 100 % povračila cene kupljenega izdelka, v kolikor je v 60-ih koledarskih dneh po nakupu po pošti na spodnji naslov podal Zahtevo za povračilo denarja, ki vsebuje naslednje:
  • originalno dokazilo o opravljenem nakupu (račun) – obkrožen naziv in cena kupljenega Sencorjevega izdelka
  • garancijski list, ki pripada izdelku
  • izdelek, ki je v izvirnem pakiranju, in
  • izpolnjeni obrazec za vračilo denarja, ki se nahaja na spletni strani www.sencor100.si.
 
Poštni naslov: ELEKTROSERVIS FEMEC, RUDOLF FEMEC s.p., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, Republika Slovenija.
Pošiljka naj bo označena z nazivom Promocijske kampanje: »Sencor100«.
 
Absolutno zadnji dan za pošiljanje Zahteve za povračilo denarja je: 1. marca 2024 ob 23:59 uri.
 
Če je Kupec kupil več kot en izdelek istočasno, mu bo originalno dokazilo o nakupu izdelka (račun) vrnjeno v 60-ih dneh od prejema Zahteve za povračilo denarja.

Postopek povračila denarja
Člen 6
Da bi predložil vse potrebne podatke za izvedbo povračila denarja ter potrebe Organizatorja, mora Kupec ob podaji Zahteve za povračilo denarja natisniti in izpolniti tudi obrazec »SENCORJEVO 100 % jamstvo za vračilo denarja«, ki je na voljo na spletni strani www.sencor100.si in, kakor je opredeljeno v 5. členu teh Pravil, je potrebno vse poslati po pošti na naslov: ELEKTROSERVIS FEMEC, RUDOLF FEMEC s.p., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, Republika Slovenija.

Obrazec mora vsebovati naslednje podatke:
*           ime in priimek kupca,
*           natančen naslov kupca,
*           E-poštni naslov kupca,
*           telefonsko številko kupca,
*           številko bančnega računa kupca,
*           številko dokazila o nakupu ali številko računa, ki potrjuje nakup,
*           podatek, ali je kupec nakup financiral z blagovnim kreditom (če da  pri kateri finančni instituciji je vzet kredit),
*           izjavo kupca o nezadovoljstvu z izdelkom, ki je naslednja: »Nisem zadovoljen z izdelkom in zato želim izkoristiti možnost povračila denarja.« (predizpolnjeno),
*           kratkek opis razlogov za nezadovoljstvo,
*           podpis kupca.

Udeleženci, ki pošljejo izdelek brez izvirne embalaže, garancijskega lista in/ali brez kopije računa o nakupu izdelka ali brez pravilno izpolnjenega obrazca, niso upravičeni do povračila cene kupljenega izdelka.

Z vračilom kupnine za izdelek, ki je vključen v Promocijsko kampanjo, Udeležencu na bančni račun, ki je naveden na obrazcu »SENCORJEVO 100 % jamstvo za vračilo denarja«, prenehajo vse nadaljnje obveznosti Organizatorja do Udeleženca oziroma kupca izdelka.

Organizator/Agent organizatorja bo pregledal Zahtevo za povračilo denarja v 10-ih delovnih dneh po prejemu ter preveril, ali so izpolnjeni vsi pogoji iz 6. člena teh Pravil. V kolikor bo Zahteva za povračilo denarja popolna, bo Organizator/Agent organizatorja izvedel povračilo kupnine kupcu v 15-ih delovnih dneh po prejemu popolne Zahteve za povračilo denarja, najkasneje pa v 60-ih koledarskih dneh po prejemu popolne Zahteve za povračilo denarja.

Če Organizator/Agent organizatorja ugotovi kakršno koli pomanjkljivost v Zahtevi za povračilo denarja, bo s tem v zvezi stopil v stik s kupcem po telefonu, elektronski pošti in/ali pošti zaradi posvetovanja.

Organizator kupcu ne povrne stroškov, ki jih ima kupec v zvezi s podajo Zahteve za povračilo denarja (tj. poštnih stroškov vračila izdelka). Stroške poštnine za vračilo izdelka krije pošiljatelj.

V okviru Promocijske kampanje upošteva Organizator samo poštne pošiljke, poslane na naslov: ELEKTROSERVIS FEMEC, RUDOLF FEMEC s.p., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, Republika Slovenija. Na mestu nakupa ni mogoče uveljaviti Zahteve za povračilo denarja.

Golo potrdilo o oddani pošiljki še ni zadostno za uveljavljanje SENCORJEVEGA 100 % jamstva povračila denarja.

Organizator ne odgovarja v primeru neuspešnega povračila denarja iz katerega koli razloga, ki je:
- rezultat morebitne napake ali pomanjkljivosti v osebnih podatkih, ki jih je predložil kupec,
- rezultat izgube Zahteve za povračilo denarja kot poštne pošiljke ali rezultat neuspešne dostave pošiljke iz katerega koli razloga, ki ga je možno pripisati kupcu.

Če Organizator ugotovi, da povračila denarja ni mogoče izvesti zaradi napake ali pomanjkljivosti v osebnih podatkih, ki jih je predložil kupec, bo Organizator s tem v zvezi stopil v stik s kupcem, če je to mogoče, in ga o tem obvestil. Če kupec na poziv Organizatorja ne predloži točnih podatkov, brez katerih ni mogoče izvesti povračila denarja, se šteje, da je odstopil od Zahteve za povračilo denarja. V tem primeru Organizator ni dolžan kupcu pošiljati izdelka temveč ga bo hranil največ 30 dni na naslovu ELEKTROSERVIS FEMEC, RUDOLF FEMEC s.p., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, Republika Slovenija, kupec pa ga je v tem roku dolžan prevzeti osebno s predložitvijo osebnih identifikacijskih dokumentov.

Če kupec Organizatorju pošlje izdelek, ki ni naveden na seznamu izdelkov, ki so vključeni v Promocijsko kampanjo SENCORJEVO 100 % jamstvo za povračilo denarja, bo Organizator skladno s tem stopil v stik s kupcem na podlagi podatkov, ki jih je kupec navedel v Zahtevi za povračilo. V tem primeru Organizator ni dolžan kupcu pošiljati izdelka temveč ga bo hranil največ 30 dni na naslovu ELEKTROSERVIS FEMEC, RUDOLF FEMEC s.p., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, Republika Slovenija, kupec pa ga je v tem roku dolžan prevzeti osebno s predložitvijo osebnih identifikacijskih dokumentov.

Kupec, ki želi zahtevati povračilo denarja, mora sodelovati z Organizatorjem, da bi se povračilo lahko izvedlo v skladu s temi Pravili. Če Kupec ne izpolni navedene obveznosti sodelovanja in če zaradi tega povračilo ne bo uspešno izvedeno, za to ne bo nosil odgovornosti Organizator.

Povračilo denarja je možno samo v primeru, da so v zvezi z Zahtevo za povračilo denarja v celoti izpolnjeni vsi pogoji, navedeni v teh Pravilih.

Če Zahteva za povračilo denarja oziroma vrnjeni izdelek ali dokumenti, ki se prilagajo Zahtevi za povračilo denarja, niso v skladu z določili teh Pravil, ali če Zahtevi za povračilo denarja ni ugodeno iz katerega koli drugega utemeljenega razloga, bo Organizator s tem v zvezi stopil v stik s kupcem. V tem primeru Organizator ni dolžan kupcu pošiljati izdelka temveč ga bo hranil največ 30 dni na naslovu ELEKTROSERVIS FEMEC, RUDOLF FEMEC s.p., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, Republika Slovenija, kupec pa ga je v tem roku dolžan prevzeti osebno s predložitvijo osebnih identifikacijskih dokumentov.

S sodelovanjem v Promocijski kampanji oziroma z vpisom svojih osebnih podatkov (polno ime, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka in številka bančnega računa) v obrazec SENCORJEVEGA 100 % jamstva povračila denarja ter vračilom izdelka v skladu s temi Pravili kupec potrjuje, da je seznanjen s temi Pravili, ter da sprejema njihove pogodbe prostovoljno in brezpogojno.
Člen 7
Vsak Udeleženec se za Promocijsko kampanjo lahko prijavi neomejeno velikokrat.

Pravila o zaščiti osebnih podatkov
Člen 8
Upravljavec in izvajalec obdelave osebnih podatkov v okviru te Promocijske kampanje je: ELEKTROSERVIS FEMEC, RUDOLF FEMEC s.p., Ljubljana, Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, Republika Slovenija, matična številka: 7202075000, davčna številka: SI18909299.

Organizator in Upravljavec osebnih podatkov bosta osebne podatke skrbno hranila skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (SL EU L119) in drugimi ustreznimi predpisi. Posebna Izjava o varstvu osebnih podatkov je objavljena na spletni strani www.sencor100.si

Splošne določbe
Člen 9
Promocijska kampanja se lahko odpove, prekine ali postavi v stanje mirovanja samo v primeru, da se pojavijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma ki jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti (višja sila). V tem primeru bo Organizator oproščen vseh morebitnih obveznosti, nastalih do Udeležencev. Udeleženci bodo o odpovedi, prekinitvi ali mirovanju Promocijske kampanje obveščeni na spletni strani www.sencor100.si.

V primeru višje sile Organizator ne odgovarja Udeležencem za nastalo škodo.
 
Člen 10
Organizator si prdržuje pravico v vsakem trenutku spremeniti ta Pravila. V skladu z zgoraj navedenim bo vsaka sprememba Pravil objavljena na spletni strani www.sencor100.si. Sprememba Pravil ne velja za kupce, ki so do dneva spremembe že opravili nakup izdelka.

Udeleženec, ki sodeluje v Promocijski kampanji, sprejema pravice in obveznosti, ki izhajajo iz teh Pravil.
 
Člen 11
Ta Pravila so objavljena na spletni strani www.sencor100.si  dne 15. novembra 2021.
 
Člen 12
V primeru spora med Organizatorjem in Udeležencem je krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija ali sodišče v kraju, kjer ima Udeleženec, ki je potrošnik, stalno prebivališče.

 

PODROBEN SEZNAM KOD IZDELKOV, KI SODELUJEJO V PROMOCIJI