IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki, kot so Vaše ime in priimek, e-mail, davčna številka, naslov prebivališča, telefonska številka in številka bančnega računa, Vas identificirajo.

ELEKTROSERVIS FEMEC, RUDOLF FEMEC s.p., Ljubljana, Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, Republika Slovenija, matična številka: 7202075000, davčna številka: SI18909299, kot Upravljavec osebnih podatkov in izvajalec obdelave osebnih podatkov v tej Promocijski kampanji z naslovom »Sencor100«, ki jo organizira FAST ČR, a.s., Říčany, U Sanitasu 1621, 251 01, Češka Republika, registrska številka v Češki Republiki: 24777749, davčna številka v Češki Republiki: CZ24777749, zbira, obdeluje, uporablja in prenaša Vaše osebne podatke za namen izvajanja Promocijske kampanje z vašim izrecnim in prostovoljnim soglasjem.

S to Izjavo potrjujete Vaše izrecno soglasje s tem, da se Vaši osebni podatki (ime, priimek, naslov prebivališča, številka bančnega računa, telefonska številka, e-poštni naslov, AP koda/številka računa/Številka naročila), ki so predloženi zaradi sodelovanja v Promocijski kampanji, lahko vpišejo v zbirko podatkov Upravljavca ter da jih Upravljavec, kot tudi kateri koli član skupine FAST ČR (znotraj Evropske unije) kot tudi katera koli družba, ki jo je najel Upravljavec in/ali Organizator Promocijske kampanje (npr. za pošiljanje blaga, distribucijo gradiva ipd.) lahko uporabi za namen izvajanja Promocijske kampanje, pri čemer Upravljavec vseh od takšnih oseb, ki so jim posredovani Vaši osebni podatki,  zahteva skladnost ravnanja s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (SL EU L119).

ELEKTROSERVIS FEMEC, RUDOLF FEMEC s.p., Ljubljana, Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, Republika Slovenija, matična številka: 7202075000, davčna številka: SI18909299 kot Upravljavec osebnih podatkov in izvajalec obdelave osebnih podatkov ter FAST ČR, a.s., Říčany, U Sanitasu 1621, 251 01, Češka Republika, registrska številka v Češki Republiki: 24777749, davčna številka v Češki Republiki: CZ24777749 kot Organizator Promocijske kampanje ne bosta posredovala Vaših osebnih podatkov nobeni tretji osebi, razen v kolikor to določajo zakon ali veljavni državni predpisi.

Šteje se, da ste Pravila Promocijske kampanje in to Izjavo o varstvu podatkov prebrali in razumeli, ter da ste dali svoje izrecno in prostovoljno soglasje (privolitev) k njuni vsebini z registracijo v Promocijsko kampanjo, z vnosom Vaših osebnih podatkov v obrazec na spletnem naslovu www.sencor100.si in z izpolnjevanjem navedenega obrazca z zahtevanimi podatki, s sodelovanjem v Promocijski kampanji ter s posredovanjem izpolnjenega obrazca ELEKTROSERVIS FEMEC, RUDOLF FEMEC s.p., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, Republika Slovenija (za promocijsko kampanjo »Sencor100«).

S posredovanjem Vaše zahteve na e-poštni naslov info@servis-femec.si  lahko v katerem koli trenutku zahtevate vpogled v Vaše osebne podatke, ki so zbrani pri Upravljavcu osebnih podatkov, ter zahtevate njihov izbris ali spremembo.

S sodelovanjem v Promocijski kampanji in z dostavo Vaših osebnih podatkov podatkov zagotavljate, da so osebni podatki, ki ste jih vpisali v obrazec, točni, popolni in pravilni ter z vpisom in pošiljanjem osebnih podatkov za namen sodelovanja v Promocijski kampanji izrecno sprejemate Pravila Promocijske kampanje.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je: izpolnitev pogodbe, sklenjene skladno s Pravili Promocijske kampanje »Sencor100«.

Namen obdelave podatkov: Upravljavec upravlja podatke, zbrane med Promocijsko kampanjo »Sencor100«, zaradi izpolnjevanja jamstva za povračilo denarja, poimenovanega »SENCORJEVO 100 % jamstvo za vračilo denarja«.

Število oseb, pooblaščenih za dostop do podatkov: Osebni podatki kupca bodo dostopni samo tistim zaposlenim in sodelavcem Upravljavca, ki morajo biti z njimi seznanjeni zaradi izvedbe svojih nalog za potrebe Promocijske kampanje.

Trajanje obdelave podatkov: pet let po koncu Promocijske kampanje; podatki v zvezi z nakazili denarnih sredstev se hranijo 8 let po koncu Promocijske kampanje.

Upravljavec bo sprejel in zagotovil vse potrebne postopke in ukrepe za varno obdelavo, hrambo in prenos podatkov, ter druge ukrepe za varnost podatkov, vse v skladu z veljavnimi predpisi.

Upravljavec bo sprejel vse primerne ukrepe za to, da bodo osebni podatki, ki jih obdeluje, zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom, spremembo, objavljanjem, brisanjem, poškodovanjem, uničenjem, ter bo za to zagotovil vse potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov.
Upravljavec bo sprejel in zagotavljal varne informacijske tehnologije in druge vrste obdelave podatkov, ki se nanašajo na hrambo, obdelavo in prenos podatkov..

Kupec ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Upravljavec obdelave podatkov bo kupcu na njegovo zahtevo posredoval kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in se nanašajo nanj.

Kupec ima pravico v katerem koli trenutku zahtevati popravek, dopolnitev ali spremembo netočnih osebnih podatkov, kar je dolžan Upravljavec brez odlašanja izpolniti.

Na zahtevo kupca bo Upravljavec obdelave podatkov izbrisal osebne podatke kupca brez nepotrebnega odlašanja če:
- osebni podatki več niso potrebni za namen, za katerega so bili zbrani, ali pa so na kakšen drugi način obdelani;
- kupec prekliče privolitev za obdelavo podatkov in če ne obstaja druga pravna podlaga za obdelavo podatkov;
- so bili osebni podatki zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom; ali
- morajo biti osebni podatki izbrisani, da bi se izpolnila zakonska obveznost skladno z zakonodajo Evropske unije ali držav članic, ki se uporablja za Upravljavca.

Če je Upravljavec skladu z določili te Izjave dolžan osebne podatke izbrisati, bo Upravljavec obdelave izvedel vse potrebne razumne postopke in ukrepe (vključujoč tehnične ukrepe) za to, da bo izvajalec obdelave podatkov zagotovil tudi izbris vseh povezav in kopij ali duplikatov zadevnih osebnih podatkov.

Zgornja določba o izbrisu osebnih podatkov se ne uporablja za primer, ko je obdelava podatkov potrebna, ker:
a) se uveljavlja pravica do svobode izražanja in obveščanja;
b) se izpolnjujejo obveznosti obdelave osebnih podatkov v skladu z zakonodajo Unije ali držav članic, ki se uporablja za Upravljavca, ali ko je to v javnem interesu ali je potrebno za izvajanje nalog v okviru izvajanja uradnih pooblastil, dodeljenih Upravljavcu;
c) zaradi javnega interesa, ki se nanaša na področje javnega zdravja;
d) za namen arhiviranja, ki je v javnem interesu, za namen znanstvenega in zgodovinskega raziskovanja ali za statistične namene, v primeru pa, ko bi verjetno bilo nemogoče uveljaviti pravico do brisanja ali bi resno ogrozili tole obdelavo podatkov; ali
e) za določanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
V kolikor je obdelava podatkov omejena na podlagi zgoraj navedenega, se lahko takšni osebni podatki, razen njihove hrambe, obdelujejo samo s soglasjem subjekta podatkov ali za določanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za namen varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice. Upravljavec obdelave podatkov bo vnaprej obvestil subjekt podatkov, na čigar zahtevo je obdelava podatkov omejena, o odpravi omejitve obdelave podatkov.